ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HARMAN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HARMAN CONSUMER NEDERLAND B.V. VOOR ONLINE VERKOOP EN LEVERINGEN VAN PRODUCTEN

Het hoofdkantoor van Harman Consumer Nederland B.V. is gevestigd aan de Danzigerkade 16 G, 1013 AP te Amsterdam, Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23081051.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De volgende definities gelden in deze Algemene voorwaarden:

• Gelieerde partijen: iedere persoon of entiteit, een persoon of entiteit die, direct of indirect, de controle heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gezamenlijke controle staat van, een dergelijke persoon of entiteit. Ten aanzien van gelieerde partijen, wordt onder "controle" verstaan: het bezit van de bevoegdheid om direct of indirect de activiteiten en/of het beleid en het beheer van een persoon of entiteit te bepalen of doen bepalen, hetzij door middel van eigendom van aandelen, eigendom van stemgerechtigde effecten, door contract, hetzij op een andere manier.

• Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden van Harman voor online verkoop en leveringen van Producten;

• Harman: Harman Consumer Nederland B.V. en /of haar gelieerde partijen, die opereren onder de naam Harman, telefoonnummer +31 207960986, (Harman-klantenservice), openingstijden maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur (met uitzondering van wettelijk erkende feestdagen) tegen de geldende, aangekondigde (basis)beltarieven, e-mailadres customer.support@harman.com;

• Klant: iedere natuurlijke persoon die partij is in of betrokken is bij een juridische handeling of handeling als bepaald in artikel 1.2, of op wie een juridische handeling of handeling als bepaald in dat artikel is gericht, of van wie een verzoek als bepaald in dat artikel afkomstig is;

• Producten: alle artikelen die Harman voor verkoop aanbiedt aan klanten via haar website;

• Website:
https://nl.akg.com tevens toegankelijk via www.akg.com/shop
https://www.harmankardon.nl tevens toegankelijk via www.harmankardon.com/shop
https://nl.infinitysystems.com tevens toegankelijk via www.infinitysystems.com/shop
https://www.infinitylab.nl tevens toegankelijk via www.infinitylab.com/shop
https://www.jbl.nl tevens toegankelijk via www.jbl.com/shop

1.2 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen van Producten en facturen van Harman van de klant, voor elke bestelling van de klant naar Harman, en op alle overeenkomsten tussen Harman en de klant alsmede op elk verzoek van de klant tot levering van Producten en/of voor alle informatie met betrekking tot de Producten of andere Producten, met inbegrip van en zonder beperking speciale aanbiedingen, acties en kortingen, ongeacht of uiteindelijk een Product wordt besteld door de klant.

1.3 Deze Algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn beschikbaar op de website. Voordat een bestelling kan worden verzonden, dient de klant akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden door het desbetreffende selectievakje aan te vinken en op de knop voor uiteindelijke verzending te klikken. Klanten kunnen de Algemene voorwaarden en de details van de bestelling opslaan en afdrukken met behulp van de functies die beschikbaar zijn op de website om de opgeslagen kopie permanent beschikbaar houden. Harman bevestigt de ontvangst van de bestelling per e-mail.

1.4 Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd of andere Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. De klant kan slechts beroep doen op alternatieve en/of aanvullende voorwaarden indien en voor zover Harman dat schriftelijk aanvaardt. Dergelijke alternatieve of aanvullende Algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij specifiek en uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Harman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden en/of deze aan te vullen. Echter, dergelijke wijzigingen en aanvullingen zullen niet van toepassing zijn op reeds gesloten overeenkomsten door de orderbevestiging van Harman conform artikel 3 van deze Algemene voorwaarden.

2. COMMUNICATIE

2.1 Alle communicatie tussen Harman en de klant kan in elektronische vorm plaatsvinden, tenzij expliciet anders bepaald door de Algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet.

3. BESTELPROCES

3.1 Kiezen uit onze Producten. De klant kiest het Product dat of de Producten die hij wil bestellen door op de knop Toevoegen aan winkelwagen te klikken. Hiermee wordt/worden het artikel of de artikelen in het winkelmandje geplaatst. De klant kan zijn eigen keuze op elk moment wijzigen tot aan verzending van de bestelling (tot de stap Betaling) door het aanpassen van het aantal Producten, door het vakje Verwijderen selecteren of door het bestelproces te annuleren. Door op de knop Bestel nu te klikken gaat de klant door naar de volgende stap.

3.2 Identificatie van klanten. De klant geeft zijn persoonlijke gegevens op zoals gevraagd onder "Mijn gegevens". Informatie over het geslacht is alleen vereist indien de klant kiest voor de verwerking van de betaling met bepaalde middelen en voor zover vereist door de externe betalingsverwerkingsaanbieder (zie artikel 7 van deze Algemene voorwaarden voor meer informatie). Er kan een "afleveradres" worden ingevoerd dat afwijkt van het "factuuradres". Anders is het "afleveradres" gelijk aan het "factuuradres" dat is ingevoerd onder "Mijn gegevens".

De klant zal worden gevraagd om alle details te controleren en de Algemene voorwaarden door te lezen, met inbegrip van en zonder beperking, de melding inzake eerlijke verwerking en de verwijzing naar het herroepingsrecht van de klant zoals bepaald in artikel 5 van deze Algemene voorwaarden. De klant kan slechts doorgaan met het bestelproces nadat hij/zij akkoord is gegaan met de Algemene voorwaarden en de melding inzake eerlijke verwerking (door de desbetreffende vakjes te selecteren).

3.3 Selectie van betaalwijze. De klant kiest de gewenste betaalwijze. Aanvullende informatie wordt verstrekt onder artikel 7 van deze Algemene voorwaarden.

3.4 Een bestelling plaatsen. Een bestelling wordt geplaatst door de klant door op de knop voor definitieve bestelling te klikken. Harman bevestigt de ontvangst van de bestelling per e-mail. Het contract tussen de partijen wordt opgesteld zodra de bestelling via email is bevestigd door Harman zoals bepaald in artikel 4.1 van deze Algemene voorwaarden.

4. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

4.1 Elke verklaring van Harman op de website over de beschikbaarheid van Producten vormt een uitnodiging om een aanbod te doen en omvat geen bindende aanbieding door Harman. Een overeenkomst wordt gesloten zodra Harman de bestelling van de klant bevestigt. Bevestiging kan elektronisch plaatsvinden (bijv. via de website, via e-mail of sms-bericht, of door vergelijkbare technologieën) of, indien overeengekomen, schriftelijk. Voor alle duidelijkheid: de bevestiging door Harman van ontvangst van de order van de klant betekent niet dat Harman de order ook daadwerkelijk aanvaardt.

4.2 Harman behoudt zich het recht voor bestellingen van klanten te allen tijde te weigeren. Als Harman gebruikmaakt van het recht om een bestelling te weigeren, stelt Harman de klant hiervan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling op de hoogte.

4.3 Bij bevestiging van de bestelling biedt Harman de klant de bevestiging van de inhoud van de overeenkomst zoals gesloten per e-mail en op papier op het moment van aflevering van de Producten.

4.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, advertenties, offertes etc. die op de website zijn geplaatst of per e-mail of andere communicatiemiddelen zijn verzonden over aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Harman garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Producten volledig overeenstemmen met de verstrekte informatie tenzij de informatie is aangewezen als contractuele informatie.

5. OVEREENKOMSTEN HERROEPEN

5.1 De Klant ("u") kan deze overeenkomst herroepen met inachtneming van de volgende instructies met betrekking tot het herroepingsrecht:

HERROEPINGSRECHT

U HEBT HET RECHT OM U BINNEN 30 (DERTIG) DAGEN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN DEZE OVEREENKOMST TE HERROEPEN, OP VOORWAARDE DAT U HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN EN DE VERPAKKING MET DE NODIGE ZORG HEBT BEHANDELD EN HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN ALLEEN HEBT UITGEPAKT OF GEBRUIKT VOOR ZOVER REDELIJKERWIJS NODIG OM TE KUNNEN BEOORDELEN OF U HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN WILT HOUDEN. DE HERROEPINGSPERIODE LOOPT AF 30 DAGEN NA DE DAG WAAROP U HET LAATSTE PRODUCT HEBT VERWORVEN OF NADAT EEN ANDERE DERDE PARTIJ DAN DE VERVOERDER DIE DOOR U IS AANGEGEVEN, HET LAATSTE PRODUCT FYSIEK IN BEZIT HEEFT GENOMEN.

VOOR UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DIENT U ONS

HARMAN CONSUMER NEDERLAND B.V.

T.A.V.: SERVICE CLIENT</p>

E-MAILADRES: CUSTOMER.SUPPORT@HARMAN.COM

TELEFOONNUMMER: +31 207960986

OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN UW BESLUIT TOT HERROEPING VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR MIDDEL VAN EEN ONDUBBELZINNIGE VERKLARING (BIJV. EEN BRIEF PER POST, FAX OF E-MAIL). U KUNT GEBRUIKMAKEN VAN HET BIJGEVOEGDE MODELFORMULIER VOOR HERROEPING, MAAR DIT IS NIET VERPLICHT.

U KUNT DIT MODELFORMULIER VOOR HERROEPING OOK VINDEN IN DE BEVESTIGINGSMAIL OF IN DE ONDERSTEUNINGSSECTIE OP ONZE WEBSITE.

TENEINDE BINNEN DE OPZEGGINGSTERMIJN TE BLIJVEN, IS HET VOLDOENDE DAT U UW MEDEDELING BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT OPSTUURT VOORDAT DE HERROEPINGSPERIODE IS VERSTREKEN.

GEVOLGEN VAN HERROEPING

INDIEN U ZICH TERUGTREKT UIT DIT CONTRACT, VERGOEDEN WIJ U ALLE BETALINGEN DIE WIJ VAN U HEBBEN ONTVANGEN, INCLUSIEF DE KOSTEN VAN BEZORGING (MET UITZONDERING VAN DE AANVULLENDE KOSTEN DIE VOORTKOMEN UIT DE KEUZE VAN EEN ANDER BEZORGINGSTYPE DAN HET GOEDKOOPSTE TYPE STANDAARDBEZORGING DAT DOOR ONS WORDT AANGEBODEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING), ONVERWIJLD EN IN ELK GEVAL NIET LATER DAN 14 DAGEN NA DE DAG WAAROP WIJ ZIJN GEÏNFORMEERD OVER UW BESLUIT TOT HERROEPING VAN DEZE OVEREENKOMST. WIJ VERRICHTEN DEZE TERUGBETALING MET DEZELFDE BETAALMIDDELEN ALS U HEBT GEBRUIKT VOOR DE AANVANKELIJKE TRANSACTIE, TENZIJ U UITDRUKKELIJK ANDERS BENT OVEREENGEKOMEN; IN ELK GEVAL, WORDEN ER GEEN KOSTEN IN REKENING GEBRACHT ALS GEVOLG VAN EEN DERGELIJKE TERUGBETALING. WIJ KUNNEN AFZIEN VAN TERUGBETALING TOTDAT WIJ DE GOEDEREN TERUG HEBBEN ONTVANGEN OF, INDIEN DIT EERDER IS, TOTDAT U HEBT AANGETOOND DAT U DE GOEDEREN HEBT TERUGGESTUURD.

WIJ ZULLEN HET OPHALEN VAN DE BETROKKEN PRODUCTEN BINNEN DEZE PERIODE REGELEN EN U DAARTOE RELEVANTE OPHAALGEGEVENS PER E-MAIL VERSTREKKEN BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN NADAT U ONS HEBT GEÏNFORMEERD OVER UW BESLUIT DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN.

DE KOSTEN VOOR HET TERUGSTUREN VAN DE GOEDEREN WORDEN IN REKENING GEBRACHT CONFORM HET BEPAALDE IN ARTIKEL 6.2 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. U BENT AANSPRAKELIJK VOOR EEN EVENTUELE VERMINDERDE WAARDE VAN DE GOEDEREN TEN GEVOLGE VAN EEN ANDERE BEHANDELING DAN NODIG WAS VOOR HET VASTSTELLEN VAN DE AARD, KENMERKEN EN WERKING VAN DE GOEDEREN.

BIJGEVOEGDE MODELFORMULIER

EINDE VAN DE INSTRUCTIE MET BETREKKING TOT HET HERROEPINGSRECHT.

6. PRIJZEN

6.1 De prijs die van toepassing is op het Product op het moment van bestelling is in euro's en is inclusief BTW en exclusief transport- en leveringskosten. Transport- of leveringskosten zullen niet worden doorberekend aan de klant. De transport- of leveringskosten voor Producten die worden teruggestuurd naar Harman conform Se 4 worden aangegeven in de artikelen 5.1 en 6.2. Het percentage en het BTW-bedrag, alsmede eventuele wettelijke verwijderingsbijdragen en transport- of afleveringskosten, worden vermeld op elke factuur.

6.2 Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht in een overeenkomst als bepaald in artikel 5.1, dient de klant de kosten voor het terugsturen van het Product of de Producten te dragen als het geretourneerde Product of de geretourneerde Producten overeenkomen met het bestelde Product of de bestelde Producten en indien de prijs van het geretourneerde Product of de geretourneerde Producten minder dan veertig (40) euro per stuk bedraagt. In andere gevallen draagt Harman de kosten van retourzending van het Product of de Producten.

6.3 Een doorgestreepte prijs bij een product verwijst naar de adviesprijs van Harman (leverancier).

6.4 Bij een promotie wordt aangegeven wat de actie inhoudt (bijvoorbeeld een bepaald kortingspercentage op een product), de start- en einddatum van de aanbieding en overige aanbiedingsvoorwaarden indien van toepassing.

7. BETALING

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins bepaald, dient de betaling te geschieden op de wijze zoals aangegeven op de website, onverminderd het bepaalde in artikel 7.4.

7.2 Bepaalde betalingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt indien aan de vereisten van deze middelen is voldaan (zoals een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de klant, verificatie van de klant en autorisatie). Indien dergelijke voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze worden aangegeven op de website.

7.3 Indien de klant besluit om te betalen door middel van een creditcard die is uitgegeven door een derde partij of via een elektronische betaalwijze, zijn de voorwaarden van de kaartverstrekker of bank van toepassing. Harman is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartverstrekker of bank. Verder zal een externe betalingsverwerkingsaanbieder de betaling door de klant faciliteren via de relevante creditcardverstrekker of bank van de klant. Harman handelt geen betalingen van klanten af en gebruikt alleen de gegevens met betrekking tot deze betalingen zoals deze door derden worden verstrekt.

7.4 Indien de klant in verzuim van betaling is, dient de klant het nog openstaande bedrag te betalen verhoogd met anderhalf (1,5) keer de jaarlijkse wettelijke rente, berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Harman behoudt zich het recht voor aanvullende schadevergoeding te claimen wegens een dergelijk verzuim.

8. AFLEVERING, LEVERDATUM, TRANSPORT EN RISICO

8.1 Harman levert de bestelde Producten af op het afleveradres dat is aangegeven door de klant. Voor elke bestelling moet de klant aangeven of het afleveradres hetzelfde is als het factuuradres; het is mogelijk om een ander afleveradres op te geven.

Leveringen geschieden uitsluitend in Nederland en er geen leveringen plaats op een postbusadres. Levering van de bestelde Producten zal worden uitgevoerd door een vervoerder die is ingeschakeld door Harman.

8.3 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd nadat de bestelling is bevestigd en de wijze van betaling zoals vermeld door de klant, is verwerkt. In principe streeft Harman ernaar haar vervoerder een besteld Product binnen tien (10) werkdagen te laten leveren, tenzij anders aangegeven door Harman en binnen een termijn van maximaal dertig (30) werkdagen. In principe vinden de leveringen plaats op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

8.4 Gewoonlijk is het niet mogelijk voor een klant om Producten te bestellen die tijdelijk niet op voorraad zijn. In het geval dit toch gebeurt, laat Harman de klant weten wanneer dit Product weer beschikbaar zal zijn.

8.5 Indien een klant niet aanwezig is op de eerste werkdag dat het bestelde Product wordt geleverd, zal de vervoerder het Product opnieuw op de eerstvolgende werkdag aanbieden. Een besteld Product wordt in totaal drie (3) keer aangeboden aan de klant. Indien de klant niet in staat is om het Product in ontvangst te nemen, krijgt de klant een kaart in de brievenbus. De kaart bevat een telefoonnummer dat de klant kan bellen om een nieuwe afspraak voor aflevering te maken.

8.6 Aangegeven levertijden of -datums zijn slechts indicaties en worden nooit als een uiterste datum of tijd beschouwd, tenzij een vaste leverdatum is overeengekomen. Als een klant nog moet voldoen aan enige verplichting jegens Harman van welke aard dan ook, met inbegrip van de betaling van een voorschot, hetzij voor afbetaling of anderszins, is Harman gerechtigd tot opschorting van de levering of verstrekking van Producten. Indien een leveringstijd of -datum wordt overschreden omdat de klant geen duidelijke instructies heeft gegeven met betrekking tot levering, verstrekking of andere kwesties, of andere informatie niet heeft verstrekt en/of andere handelingen die zijn vereist voor de levering niet heeft uitgevoerd, of indien zich een omstandigheid voordoet die niet kan worden toegeschreven aan Harman en die een belemmering vormde voor levering voor of op de tijd/datum van levering, wordt de tijd/datum van levering verlengd met de hoeveelheid tijd waarmee de uitvoering van de overeenkomst is vertraagd of belemmerd.

Als nakoming door Harman van zijn verplichtingen ten aanzien van de levering of de tijd/datum van de levering worden verhinderd of bemoeilijkt door onvoorziene omstandigheden waar Harman geen controle over heeft, bijvoorbeeld, mobilisatie, oorlog, terroristische aanslagen, opstand of een staking, onderbrekingen in de bedrijfsactiviteiten, gebrek aan transportmiddelen, moeilijkheden bij de levering van grondstoffen of andere gevallen van overmacht, wordt de tijd/datum van levering verlengd met de hoeveelheid tijd waarmee de uitvoering van de overeenkomst is vertraagd of belemmerd. Als de situatie voor een langere periode dan drie (3) weken aanhoudt, hebben de klant en Harman het recht de overeenkomst in te trekken. Harman gaat ermee akkoord om betalingen door de klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk terug te betalen. Indien de levering van een Product is vertraagd, of als een overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, wordt de klant gewaarschuwd zodra Harman op de hoogte wordt gebracht van een dergelijke vertraging of een dergelijk ongemak.

8.7 Vroegtijdige deelleveringen zijn te allen tijde toegestaan. Een klant is verplicht een dergelijke levering door Harman te aanvaarden. De Algemene voorwaarden gelden eveneens voor deelleveringen.

8.8 Vanaf het moment van levering aan de klant, is het Product de financiële verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 ALLE PRODUCTEN DIE ZIJN GELEVERD DOOR HARMAN BLIJVEN EIGENDOM VAN HARMAN TOTDAT HET VERSCHULDIGDE BEDRAG ONDER DE OVEREENKOMST VOLLEDIG IS VOLDAAN, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE VERSCHULDIGDE RENTE EN KOSTEN VAN INVORDERING.

9.2 Indien derden beweren dat zij rechten hebben ten aanzien van de door Harman geleverde Producten die onderhevig zijn eigendomsvoorbehoud of een recht in het leven willen roepen ten aanzien van deze Producten of deze wensen op te eisen, stelt de klant hier Harman onverwijld van op de hoogte.

9.3 Indien Harman de overeenkomst beëindigt en het Product of de Producten terughaalt, is Harman te allen tijde bevoegd, doch niet verplicht, de Producten te verkopen aan een of meer derden onverminderd het recht van Harman op vergoeding van de schade die het bedrijf lijdt als gevolg van het verzuim van de klant.

10. CONFORMITEIT EN GARANTIE

10.1 Harman garandeert dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties die in de offerte zijn opgegeven, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of uitvoerbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestaan op het tijdstip waarop de overeenkomst werd gesloten. Aanvullende technische gegevens over de Producten zijn beschikbaar op de website(s).

10.2 Mogelijk is een fabrieksgarantie verbonden aan bij Harman gekochte Producten door een klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De consument vindt meer informatie hierover in of op de verpakking van het desbetreffende Product of op de website(s). Deze fabrieksgarantie doet geen afbreuk aan de rechten en vorderingen die de klant kan opeisen ten opzichte van Harman onder toepasselijke wetgeving. Harman zal zich volledig houden aan de wettelijke verplichtingen waaraan het bedrijf is onderworpen als een verkoper met betrekking tot conformiteit van verkochte Producten zoals bedoeld naar een klant toe.

10.3 In geval van niet-conformiteit, garandeert Harman dat het binnen een redelijke termijn zorg zal dragen voor de reparatie of vervanging van het Product in kwestie, in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving.

10.4 De wettelijke garantieperiode duurt twee (2) jaar, te beginnen op de datum waarop het Product is geleverd en/of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de factuur dient als garantiebewijs.

10.5 In het geval van een defect in of aan een Product dat het gevolg is van ondeskundig of onjuist gebruik, externe gebeurtenissen in de ruimste zin van het woord waaraan de klant het Product heeft blootgesteld, demontage of de-installatie, opzet of grove nalatigheid van zijde van de klant, kan de klant in geen geval een garantieclaim indienen tegen Harman onder de garantie.

10.6 Indien een klant een claim indient in het kader van de (wettelijke) garantie, zal hij moeten samenwerken met Harman voor zover noodzakelijk, onder andere door Harman in staat te stellen een onderzoek uit te voeren naar de omstandigheden waaronder of waarin het Product is gebruikt en de wijze waarop de Producten zijn geïnstalleerd.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten die zijn verkocht en geleverd door Harman blijven eigendom van Harman of - indien van toepassing - de leverancier(s) of onderaannemer(s), inclusief aan Harman gelieerde entiteiten of entiteiten die hieraan in een groep zijn verbonden, komen uitsluitend ten bate van Harman of - indien van toepassing - de leverancier(s) of onderaannemer(s). Dit is inclusief auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, modelrechten, knowhow, het recht op een handelsnaam, databaserechten en exclusieve licentierechten.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van Harman jegens de klant wordt beoordeeld op grond van de artikelen 12.2 en 12.3:

12.2 De aansprakelijkheid van Harman voor schade die voortkomt uit nalatigheid beperkt zich tot typisch en redelijkerwijs te voorziene schade die voortkomt uit het niet nakomen van een materiële contractuele verplichting. Een materiële verplichting is een verplichting die is vereist voor de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst waarop de klant vertrouwt en kan vertrouwen.

12.3 De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van Harman in geval van schending van leven en lichamelijke integriteit, bewust wangedrag en grove nalatigheid.

12. DIVERSEN

12.1 Indien een of meer van de bepalingen van de Algemene voorwaarden ongeldig zijn of nietig of niet-bindend worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

12.2 Enige rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden voor de klant zijn niet overdraagbaar, tenzij dit is vastgelegd in deze Algemene voorwaarden of het expliciet schriftelijk met Harman is overeengekomen.

12.3 De hoofdstukken en kopjes in deze Algemene voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak van de lezer en zijn niet van invloed op de inhoud of de betekenis van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

12.4 In deze Algemene voorwaarden omvat, tenzij de tegenovergestelde bedoeling redelijk duidelijk is, het geslacht alle geslachten, het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd, en als een woord of woordgroep wordt gedefinieerd, hebben de andere grammaticale vormen een overeenkomstige betekenis.

13. KLACHTEN MELDEN

13.1 Indien een klant niet tevreden is met de manier waarop Harman de overeenkomst uitvoert of de overeenkomst heeft uitgevoerd, kan de klant zijn volledige en duidelijk omschreven klacht binnen een redelijke termijn bij Harman neerleggen.

13.2 Een klant kan zich tot de klantenservice van Harman wenden met vragen en/of klachten met betrekking tot de Producten die door Harman zijn geleverd. De klantenservice is bereikbaar op +31 207960986 of via customer.support@harman.com (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur).

13.3 Klachten die bij Harman worden ingediend, zullen binnen een termijn van tien (10) werkdagen na de dag van ontvangst door Harman worden beantwoord. Indien een antwoord op een klacht mogelijkerwijs langer zal vergen, stuurt Harman de klant bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de eerder genoemde termijn. Deze melding bevat ook een indicatie van de termijn waarbinnen de klant kan rekenen op een uitgebreider bericht.

14. RECHTSKEUZE EN FORUM

14.1 De wetgeving van Nederland is van toepassing op alle verbintenissen tussen Harman en de klant, op de website, op deze Algemene voorwaarden en op alle contractuele en niet-contractuele verbintenissen die daaruit voortvloeien of die daarmee verband houden. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) (Wenen, 11 april 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

____________________________________________

Modelformulier voor intrekking

(Vul dit formulier alleen in en stuur het op als u de overeenkomst wilt herroepen conform hoofdstuk 5 van deze Algemene voorwaarden)

BIJGEVOEGDE MODELFORMULIER